مقام ثبوت و اثبات

مقام‏ ثبوت‏ و مقام اثبات. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر

2023-01-29
    طرق التدريس العامة للدكتور عبد الحي و د.محمد القسايمة
  1. تفاوت اثبات با ثبوت
  2. الف